ਕੈਵਰਨਸ ਹੈਮੈਂਜਿਉਮਾ ਆਫ਼ ਆਇਲਿਡ

ਕੈਵਰਨਸ ਹੈਮੈਂਜਿਉਮਾ ਆਫ਼ ਆਇਲਿਡ ਇੱਕ ਹੈਮਾਰੋਤਿਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਓਰਬਿਟਲ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਆਇਲਿਡ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓਰਬਿਟਲ ਟਿਊਮਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|

ਸਾਈਨਸੋਇਡਲ ਹੈਮੈਂਜਿਉਮਾ ਕੈਵਰਨਸ ਹੈਮੈਂਜਿਉਮਾ ਦੀ ਇਕ ਉਪ-ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਤਰਗਤ ਪਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਭਰਵੱਟਾਂ ਅਤੇ ਗਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|

ਬਲਿਊ ਰਬੜ ਬਲੈਬ ਨਰਵਸ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਵਰਨਸ ਹੈਮੈਂਜਿਉਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਗੈਸਟਰੋਅਟੈਸਟਿਨਲ ਹੈਮੈਂਜਿਉਮਾ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|

ਹਵਾਲੇ:

Dutton Jonathan J, Gayre Gregg S, Proia Alan D. Diagnostic Atlas of Common Eyelid Diseases. Taylor & Francis Group, LLC 2007. P 128- 130.

Mannis Mark J, Holland Edward J. CORNEA – Fundamentals, Diagnosis and Management Fourth Edition. Elsevier Inc. 2017. P 325.

Pe’er Jacob, Singh Arun D. Clinical Ophthalmic Oncology- Eyelid and Conjunctival Tumors Second Edition. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014. P 88- 89.

Othman Ihab Saad. Ophthalmic pathology interactive with clinical correlation. Kugler Publications, Amsterdam, The Netherlands, Ihab Saad Othman 2009. P 35- 36.

Bloom HJG, Lemerle J, Neidhardt MK, Voûte PA. Cancer in Children- Clinical Management. Springer- Verlag Berlin Heidelberg 1975. P134- 135.

ਕੈਵਰਨਸ ਹੈਮੈਂਜਿਉਮਾ ਗੂੜ੍ਹੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਦਬਾਉ ਵਾਲੇ ਲੋਬੂਲੇਟਿਡ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਵੱਡੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਪੋਟੋਸੇਸ (ਉਪਰੀ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਢਹਿਣ) ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|  ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਕਸਿਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਨੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕੁਚਨ ਕਾਰਨ ਅਸਚਰਜਤਾਕਾਰਣ ਅੰਬਲੋਪੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|

 

ਕੈਵਰਨਸ ਹੈਮੈਂਜਿਉਮਾ ਹੈਮਾਰਟੋਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਇਕ ਹਮਾਰਟੋਮਾ (ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿਊਮਰ) ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਟਿਸ਼ੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ’ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

 

ਕਲੀਨਿਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਗੂੜ੍ਹੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਦਬਾਉ ਵਾਲੇ ਲੋਬੂਲੇਟਿਡ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਵੱਡੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਪੋਟੋਸੇਸ (ਉਪਰੀ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਢਹਿਣ) ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|  ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਕਸਿਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਨੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕੁਚਨ ਕਾਰਨ ਅਸਚਰਜਤਾ ਕਾਰਣ ਅੰਬਲੋਪੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਹਿਸਟੋਪੈਥੋਲੌਜੀ:

ਕੈਵਰਨਸ ਹੈਮੈਂਜਿਉਮਾ ਵਿਚ ਐਂਡੋਥੈਲਅਮ ਕਤਾਰਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਥਾਨ ਉਹ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਖ਼ੂਨ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰਸ ਸਟਰੋਮਾ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਕੈਪਸੂਲੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਇਹ ਫੋਕਲ ਘਾਤਕ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਕੈਵਰਨਸ ਹੈਮੈਂਜਿਉਮਾ ਆਫ਼ ਆਇਲਿਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਂਡੋਥੈਲੀਅਲ ਪ੍ਰੌਲੀਫਿਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸ ਵਿਚ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਸੀ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|

ਵਿਭਾਜਨਿਕ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ:

  • ਅੰਤਰਾਲ ਡਾਇਗਨੌਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਪ੍ਰਪਾਤ  ਕੈਵਰਨਸ ਹੈਮੈਂਜਿਉਮਾ ਆਫ਼ ਆਇਲਿਡ

  • ਆਰਥਰਿਏਵਿਨੋਸ ਮਾਲਫਾਰਮੇਸ਼ਨ

  • ਲੀਮਫੈਂਸੀਓਮਾ

  • ਆਈਲਿਡ ਵ੍ਰਿਕਸ Eyelid varix

ਕੈਵਰਨਸ ਹੈਮੈਂਜਿਉਮਾ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਪੇਲਰੀ ਹੈਮੈਂਜਿਉਮਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ|

 

ਸਰਜੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ :

ਐਂਬਲੋਇਪਿਆ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਕਾਰਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|

ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਾ-ਲੇਸਨਲ ਸਕਲਰੋਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਕਿਰਿਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਕੀਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|

  • PUBLISHED DATE : Dec 04, 2018
  • PUBLISHED BY : NHP Admin
  • CREATED / VALIDATED BY : Dr. Manisha Batra
  • LAST UPDATED ON : Dec 04, 2018

Discussion

Write your comments

This question is for preventing automated spam submissions
The content on this page has been supervised by the Nodal Officer, Project Director and Assistant Director (Medical) of Centre for Health Informatics. Relevant references are cited on each page.