ਕਪੋਸੀ ਸਰਕੋਮਾ

ਕਪੋਸੀ ਸਰਕੋਮਾ (ਕੇ.ਐੱਸ) ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਮਨੁੱਖੀ ਹਰਪਜ 8 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਕਪੋਸੀ ਸਰਕੋਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚ ਚਮੜੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਜਾਂ ਜਾਮਨੀ ਪੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਚ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਨੋਡਿਉਲ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਕਪੋਸੀ ਸਰਕੋਮਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਮੜੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|

ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 1. ਕਲਾਸਿਕ ਕੇਐਸ

 2. ਅਫਰੀਕੀ ਸਥਾਨਕ ਕੇ.ਐਸ

 3. ਆਈਸਟਰੋਜੇਨਿਕਲੀ ਇਮਿਉਨੋਸਪਰੇਸਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਐਸ

 4. ਅਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਉਨੋ ਡਿਫ਼ੀਸ਼ਨਸੀ ਸਿੰਡ੍ਰੋਮ (ਏਡਜ਼) – ਕੇ.ਐਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ

ਹਵਾਲੇwww.nhs.uk

www.indiacancersurgerysite.com
www.nlm.nih.gov

ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂੰਹ, ਗੈਸਟਰੋ-ਇਨਟੈੱਸਟਿਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਅਤੇਰੇਸਪਰੇਟਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ|

ਚਮੜੀ:  ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗ, ਪਿੱਠ, ਚਿਹਰਾ, ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਜਣਨ ਅੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ. ਜ਼ਖਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲਾਕ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਸੋਜਸ ਸਥਾਨਕ ਸੋਜਸ ਜਾਂ ਲਿੰਮੈਡੀਮਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਚਮੜੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਆਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ|

ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ: ਕਪੋਸੀ ਸਰਕੋਮਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿੰਮਿਕ ਨੋਡਜ਼, ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਕਪੋਸੀ ਸਰਕੋਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ| ਜਦੋਂ ਲਿੰਮਿਫ਼ ਨੋਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਹਵਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|

ਹਵਾਲਾ: www.nhs.uk

ਕਪੋਸੀ ਸਾਰਕੋਮਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਰਪਜ ਵਾਇਰਸ 8 (HHV-8) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਪੋਸੀ ਸਰਕੋਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰਪੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ (ਕੇ.ਐਸ.ਐਚ.ਵੀ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ, ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ, ਲਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ| ਐੱਚ.ਐੱਚ.ਵੀ.-8 ਕਾਰਣ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਕਾਪੋਸੀ ਸਰਕੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|

ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਪੋਸੀ ਸਰਕੋਮਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ;

 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

 • ਐਚ एच ਵੀ -8 ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤ  (ਜੈਨੇਟਿਕ) ਨਿਪੁੰਨਤਾ

ਹਵਾਲਾwww.nhs.uk

ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ ਟੈਸਟ: ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ.

ਬਾਇਓਪਸੀ: ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਪੋਸੀ ਸਰਕੋਮਾ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ| ਇਸ ਵਿਚ ਚਮੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਨਮੂਨਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਪੋਸੀ ਸਰਕੋਮਾ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|

ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ: ਅਗਰ ਕਪੋਸੀ ਸਰਕੋਮਾ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਤਲੀ, ਲਚਕੀਲੀ ਟਿਊਬ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਕਪੋਸੀ ਸਰਕੋਮਾ ਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਹਿਰ ਪਾਚਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਦਰਾਂ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਸਪਲੀਨ ਆਦਿ| ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|

ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ (ਸੀ.ਟੀ): ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

ਹਵਾਲਾwww.nhs.uk

ਕਪੋਸੀ ਸਰਕੋਮਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ:

 • ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ

 • ਕਪੋਸੀ ਸਰਕੋਮਾ ਦੀ ਕਿਸਮ

 • ਕੈਂਸਰ ਕਲਾਸਿਕ ਸਾਰਕੋਮਾ ਦੇ ਪੜਾਅ

ਕਲਾਸਿਕ ਕਪੋਸੀ ਸਰਕੋਮਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ| ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਡੀਕ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|

 

ਏਡੇਮਿਕ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਕਪੋਸੀ ਸਰਕੋਮਾ: ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|

 

ਇਮਿਊਨੋ ਸਪਰੇਸਡ ਮਰੀਜ਼ : ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਮੂਨਾਂਸਪਰੇਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|

ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕੋਮਾ ਲਈ: ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸਕ੍ਰਿਏ ਐਂਟੀਰੋਟੋਵਾਇਰਲ ਥੈਰੇਪੀ (ਹਾਟ) ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|

ਹਵਾਲੇwww.cancer.gov

www.nhs.uk

 • PUBLISHED DATE : Oct 03, 2018
 • PUBLISHED BY : NHP Admin
 • CREATED / VALIDATED BY : Dr. Manisha Batra
 • LAST UPDATED ON : Oct 03, 2018

Discussion

Write your comments

This question is for preventing automated spam submissions
The content on this page has been supervised by the Nodal Officer, Project Director and Assistant Director (Medical) of Centre for Health Informatics. Relevant references are cited on each page.