ਚੇਚਕ

ਚੇਚਕ ਇਕ ਵਾਇਰਲ ਤੇ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ| ਇਹ ਵੇਰਿਸਲਾ-ਜੋਸਟਰ ਵਾਇਰਸ (ਵੀ.ਜੈਡ.ਵੀ) ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬਾਲਗ/ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਖੁਜਲੀ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਮੜੀ ਤੇ ਫ਼ੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉਭਰਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਪਲੀਓਮੋਰਫ਼ਿਕ ਰੇਸ਼” ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|

ਹਵਾਲੇ:
www.cdc.gov
www.unicef.org 
www.cdc.gov
www.nhs.uk
 

ਇਸ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਗ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਸੇਂਟਰ ਦੇ  ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਖ਼ਸਨੋਬਿਸ ਦੁਆਰਾ 21 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|

ਚੇਚਕ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ(ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੰਘਣ ਅਤੇ ਨਿੱਛਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਚੇਚਕ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਕਣਾਂ  ਦੇ ਕਾਰਣ ਫੈਲਦੀ ਹੈ| ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿੱਸਣ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ 21 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|

ਹਵਾਲੇ:
www.cdc.gov

 

ਚੇਚਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਖ਼ਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਚਮੜੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਹਵਾਲੇ:
www.nhs.uk

 

 

ਚੇਚਕ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਜਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੈਲਮਿਨ ਲੋਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਛਾਲੇ ਦੇ ਵਲੂੰਧਰਨ ਕਾਰਣ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

  • ਦਰਦ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ  ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਤੇ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ|
  • ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਏਨਟੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ|
  • ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਹਵਾਲੇ:

www.nhs.uk
www.cdc.gov

ਰੋਕਥਾਮ:

ਚੇਚਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਹੈ| ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਣ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਪਹਿਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ 12-15 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 4-6 ਸਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਏ.ਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ|

ਹਵਾਲੇ:
www.cdc.gov
www.unicef.org
www.vaccineindia.org

  • PUBLISHED DATE : Nov 23, 2015
  • PUBLISHED BY : Zahid
  • CREATED / VALIDATED BY : Dr. Manisha Batra
  • LAST UPDATED ON : Nov 23, 2015

Discussion

Write your comments

This question is for preventing automated spam submissions
The content on this page has been supervised by the Nodal Officer, Project Director and Assistant Director (Medical) of Centre for Health Informatics. Relevant references are cited on each page.